youngpicture

Хаана ядуу гэр бүлд амь зууж байгаа хүүхдүүдийн түвшин хамгийн өндөр байгаа вэ?

ЮНИСЕФ-ийн хийсэн судалгаагаар америкийн хүүхдүүдийн 23,1% нь ядууралд амьдарч байна. Энэ үзүүлэлтээр АНУ эдийн засгийн хөгжингүй улс орнуудын дунд 2-р байр эзэлсэн байна. Хүүхдүүдийн 25,5% нь ядуу гэр бүлд амьдарч байгаа Румын улс 1-р байранд оржээ. 

child poverty

Хүүхдүүдийн ядуу амьдралын түвшинг энэ графикт харуулсан байгаа. /жилийн орлого нь тус улсын гэр бүлүүдийн орлогын эквивалент түвшний 50%-аас бага гэр бүлд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хувиар/

 Энэ хүснэгттэй графикийг ЮНИСЕФ-ийн тайлангаас авсан болно. Тус тайланг эндээс уншиж болно. http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_eng.pdf

Эдгээр үзүүлэлтүүдийг Европын холбооны 29 улсын /ЕХ-ны 27 гишүүн улс ба Норвеги, Исланд хоёрыг нэмээд/ статистик мэдээнүүдийн үндсэн дээр гаргасан байна.

 Хүн амын 40 гаруй хувь нь албан ёсны ядуурлын түвшнээс доогуур түвшинд амь зууж байгаа өнөөгийн "ардчилсан" "чөлөөт зах зээлийн" Монголд энэ түвшин чухам хэдэн хувь байгаа бол оо??

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Үнэлгээ: 5.00 (1 удаа үнэлсэн)