• A Russian warning

  {jcomments on}

  We, the undersigned, are Russians living and working in the USA. We have been watching with increasing anxiety as the current US and NATO policies have set us on an extremely dangerous collision course with the Russian Federation, as well as with China. Many respected, patriotic Americans, such as Paul Craig Roberts, Stephen Cohen, Philip Giraldi, Ray McGovern and many others have been issuing warnings of a looming a Third World War. But their voices have been all but lost among the din of a mass media that is full of deceptive and inaccurate stories that characterize the Russian economy as being in shambles and the Russian military as weak—all based on no evidence. But we—knowing both Russian history and the current state of Russian society and the Russian military, cannot swallow these lies. We now feel that it is our duty, as Russians living in the US, to warn the American people that they are being lied to, and to tell them the truth. And the truth is simply this:

 • Бид энд - Африкт юу хийгээд байна вэ

  what_we_doing_hereОригинал нэр: What Are We Doing Here?
  Нэр:Бид энд (Африкт) юу хийгээд байна вэ?
  Бүтээсэн он: 2008/АНУ
  Киноны төрөл: баримтат кино
  Найруулагч: ах дүү Брэндон ба Дэниэль Кляйн
  Оролцсон:Брэндон Кляйн, Николас Кляйн, Дэниэль Кляйн и Тим Кляйн
  Үргэлжлэх хугацаа: 84 минут
   
  Энэ баримтат кинонд Африк тивийн улс орнуудад сүүлийн 50 гаруй жилийн турш үзүүлсээр ирсэн хүнснийгэж нэрлэсэн "тусламжууд"; мөн үүний хажуугаар элдэв нэртэй төслөөр хэрэгжүүлж ирсэн "ядууралтай тэмцэх", "малжуулах", "ногоон хувьсгал"гэх мэт уг нь сонсоход гоё сайхан нэртэй боловч бодит үйл ажиллагаа нь тун ч эргэлзээтэй элдэв хөтөлбөрүүд, "буяны"гэх үйл ажиллагаанууд нь хаана ч хэзээ ч ямар нэг өчүүхэн ч бодит үр дүнд хүргээгүй бөгөөд харин ч хаа сайгүй ядуурлыг улам бүр гүнзгийрүүлж  бас тэдний тусламж гэж нэрлээд байгаа олон зүйл нь тухайн улс оронд алсын үлэмж их уршиг тарьж байгаа байдлыг бодит баримтуудад үндэслэн судлаж харуулдаг.

   

 • НАТО цаасан бар уу ... эсвэл

   
  Дорно дахины ард түмнүүдэд "цаасан бар" гэдэг маш онож хэлсэн нэг шог зүйрлэл байдаг билээ. Энэ зүйрлэлийг хүмүүст янз бүрийн аргаар зориудаар төрүүлсэн байгаа тэр ойлголт төсөөлөл нь үнэн хэрэг дээрээ бодит байдлаас бол шал өөр, хууртаж мэхлэгдсэн тэр хүмүүсийн бодол санаа нь бодит чин үнэнээс хол тасарсан байгааг илэрхийлэхэд хэрэглэдэг.
 • Предупреждение США о конфликте с Россией (от русских, живущих в США)

  {jcomments on}Мы, нижеподписавшиеся – русские, которые живут и работают в США. Мы наблюдаем с возрастающей тревогой, как политика нынешнего руководства США и НАТО вывело их на чрезвычайно опасный курс столкновения с Российской Федерацией, а также и с Китаем. Многие уважаемые, патриотично настроенные американцы, как например Пол Крэйг Робертс (Paul Craig Roberts), Стивен Коен (Stephen Cohen), Филип Джиральди (Philip Giraldi), Рэй Макговерн (Ray McGovern), и многие другие, опубликовали предупреждения о грядущей третьей мировой войне. Однако их голоса почти полностью заглушаются шумом СМИ, полных недостоверных и искажающих действительность сюжетов, согласно которым российская экономика якобы разваливается, а российские вооруженные силы якобы слабы—при полном отсутствии доказательств. Но мы—зная и русскую историю, и нынешнее состояние российского общества и российских вооруженных сил—не можем проглотить эту ложь. Теперь мы чувствуем, что наш долг, как русских, живущих в США, предупредить американский народ, что им лгут, и поведать им правду. А правда заключается в следующем:


Онлайн уншигчид


Олон нийтийн сүлжээнүүд